martes, 31 de mayo de 2011

NOU HORARI D'ESTIU

Recordem a totes les famílies que a partir del dia 1 de juny hi haurà nou horari al centre.

Les classe comencen com sempre a les 8'30 del matí i acaven a les 14'30 hores.
no hi ha horari de vesprada.

salutacions cordials a totes les famílies i bon i exitos final de curs.

miércoles, 11 de mayo de 2011

ACLARACIÓ AL RESPECTE DE LES FESTES DE FINAL DE CURS

HI HA EMPRESES QUE AL FINAL DE CURS INTENTEN ORGANITZAR ACTIVITATS EXTRAESCOLARS COM FESTES, VIATGES DE GRUPS ETC PER ALS ALUMNES DELS INSTITUTS.

EN RELACIÓ A AQUEST FET L'IES MOLI DEL SOL INFORMA QUE AQUELLES QUE SÓN ORGANITZADES PER L'INSTITUT SÓN COMUNICADES DEGUDAMENT PER ESCRIT ALS PARES.
EN CAS DE DUBTE RESPECTE A L'ORGANITZACIÓ DE QUALSEVOL ACTIVITAT PODEN POSAR-SE EN COMUNICACIÓ AMB EL CENTRE.

sábado, 2 de abril de 2011

PROVES D'ACCÉS A CICLES FORMATIUS

Calendari (segons Resolució 17 de març de 2011, DOCV 01-04-2011)


INSCRIPCIÓ: del 6 al 18 d'abril de 2011.

PROVES GRAU MITJÀ: Convocatòria ordinària: 17 de juny de 2011. Convocatòria extraordinària: 2 de setembre de 2011.

PROVES GRAU SUPERIOR: Convocatòria ordinària: 10 de juny de 2011. Convocatòria extraordinària: 2 de setembre de 2011.


http://www.edu.gva.es/eva/val/fp/pruacc.htm

CALENDARI D’ADMISSIÓ PER A ENSENYAMENTS DE CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ I SUPERIOR DE FORMACIÓ PROFESSIONAL

Este procés d’admissió afecta els centres públics i els centres privats
concertats que impartisquen els ensenyaments de Formació Professional
de grau mitjà i superior i s’organitzarà en les fases que s’indiquen a
continuació:

1. Admissió d’alumnes.

1.1. Constitució de les comissions sectorials d’escolarització en les localitats on n’hi haja: fins al 25 de maig.

1.2. Introducció a través del sistema ÍTACA per part dels centres educatius públics i privats concertats de les dades corresponents a les previsions d’alumnat que repetix, promociona, etc. necessàries per a la determinació d’unitats i vacants de llocs escolars: de l’11 d’abril al 5 de maig.

1.3. Publicació de vacants existents en els centres educatius per al procés d’admissió d’alumnes: fins al 25 de maig.

1.4. Presentació de sol·licituds d’admissió per a cicles formatius de grau mitjà i superior de la FP i de la documentació corresponent en el centre de primera opció: del 3 al 10 de juny, ambdós inclusivament.
(Les sol·licituds a cicles formatius en règim presencial i en semipresencial o a distància es faran telemàticament).

1.5. Comprovació de duplicitats: del 14 al 16 de juny.

1.6. Els centres expediran als alumnes sol·licitants de plaça en cicles formatius el certificat de qualificacions de l’ESO, Batxiller o equivalents, o el certificat de complir el requisit acadèmic per haver aprovat la prova d’accés a cicles formatius de grau mitjà o superior: fins al 30 de juny.

1.7. Presentació del requisit acadèmic d’accés a cicles formatius de grau mitjà i superior de la FP específica: del 27 al 30 de juny.

1.8. Baremació de les sol·licituds per part dels consells escolars dels centres públics i per part dels titulars de centres privats concertats i remissió a la corresponent comissió d’escolarització de les llistes de l’alumnat admés i no admés: del 4 al 6 de juliol.

1.9. Elaboració i publicació de les llistes provisionals d’admesos:
l’11 de juliol.
1.10. Presentació de reclamacions davant del Consell Escolar/Consell Social del centre: fins al 13 de juliol.
1.11. Publicació en els centres de les llistes definitives d’alumnes admesos: fins al 18 de juliol.

1.12. Presentació de reclamacions davant de la Comissió Municipal o Sectorial: fins al 20 de juliol.

1.13. Resolució de les reclamacions a les llistes definitives per part de la Comissió Municipal o Sectorial: el 22 de juliol.
Contra esta resolució les persones interessades podran interposar recurs d’alçada davant del director/a territorial corresponent en el termini d’un mes.
L’alumnat que sol·licite plaça en centres privats concertats podrà interposar, davant de les llistes definitives d’admesos, denúncia davant de la Direcció Territorial corresponent, segons el que preceptua l’article 38.5 de l’Orde 27 d’abril de 2007.

1.14. Termini de formalització de matrícula: del 25 al 27 de juliol.

1.15. Termini de formalització de matrícula per a cobrir les places vacants per renúncia: del 28 al 29 de juliol.

2. Calendari del procés extraordinari d’admissió i matriculació en
cicles formatius.

A. Primer curs de cicles formatius en règim presencial i tots els ensenyaments de FP en règim semipresencial o a distància i tots els ensenyaments de FP en la modalitat d’oferta parcial.

2.1.A. Publicació de vacants: dia 13 de setembre.

2.2.A. Presentació de sol·licituds d’admissió amb requisit acadèmic: fins al 15 de setembre.

2.3.A. Presentació del requisit acadèmic d’accés a cicles formatius de grau mitjà i superior de la FP específica: fins al 15 de setembre.

2.4.A. Baremació de les sol·licituds i remissió a les comissions d’escolarització de les llistes de l’alumnat admés i no admés per part dels consells escolars dels centres públics i els titulars dels centres privats sostinguts amb fons públics: el 16 de setembre.

2.5.A. Elaboració i publicació de llistes provisionals: el 19 de setembre.

2.6.A. Termini de reclamació davant dels consells escolars: fins al 21 de setembre.

2.7.A. Publicació de les llistes definitives: fins al 22 de setembre.

2.8.A. Termini de formalització de la matrícula: fins al 23 de setembre (s’utilitzaran els mateixos formularis que en el procés de juny).

B. Resta de cursos de cicles formatius en règim presencial.

2.1.B. Publicació de vacants: dia 7 de setembre.
2.2.B. Presentació de sol·licituds d’admissió: fins al 9 de setembre.
2.3.B. Presentació del requisit acadèmic d’accés: certificat d’haver superat els mòduls exigits per a poder promocionar i la nota mitjana d’accés al cicle per al qual sol·licita plaça en 2n curs.
2.4.B. Baremació de les sol·licituds i remissió a les comissions d’escolarització de les llistes de l’alumnat admés i no admés per part dels consells escolars dels centres públics i els titulars dels centres privats sostinguts amb fons públics: fins al 9 de setembre.
2.5.B. Elaboració i publicació de llistes provisionals: el 12 de setembre.
2.6.B. Termini de reclamació davant dels consells escolars: fins al 13 de setembre.
2.7.B. Publicació de les llistes definitives: fins al 13 de setembre.
2.8.B. Termini de formalització de la matrícula: fins al 14 de setembre (s’utilitzaran els mateixos formularis que en el procés de juny).

CALENDARI D’ADMISSIÓ PER A EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA I ESCOLARITZACIÓ EN PROGRAMES DE QUALIFICACIÓ PROFESSIONAL

Este procés d’admissió afecta els centres públics i centres privats concertats que impartisquen els ensenyaments d’Educació Secundària Obligatòria i s’organitzarà en les fases que s’indiquen a continuació:
1. Actuacions prèvies al procés d’admissió i actes administratius conseqüents amb el procés de confirmació (ESO).
Confirmació de plaça d’alumnat adscrit, en els supòsits previstos en l’apartat 10 de l’Orde de 27 d’abril de 2007 i en l’article 7, a) 1,2,3, del Decret 33/2007.
1.1. Termini de presentació d’instàncies de confirmació, en el centre de Primària on l’alumne cursa ensenyaments actualment: fins al 24 de març.
1.2. Els centres receptors d’instàncies de confirmació de plaça les remetran als centres d’adscripció fins al 31 de març.
1.3. Constitució de les comissions municipals d’escolarització, de districte i sectorials en les localitats on n’hi haja: fins a l’1 d’abril.
1.4. Els centres d’adscripció elaboraran les llistes provisionals d’alumnes adscrits admesos i les publicaran fins al 5 d’abril.
1.5. A estes llistes provisionals es podran presentar al·legacions fins al 8 d’abril.
1.6. Una vegada resoltes les possibles reclamacions, es publicarà en estos centres la llista definitiva d’alumnes que han confirmat l’adscripció el dia 12 d’abril.
1.7. Publicació de les àrees d’influència i limítrofes: fins al 4 de maig.
1.8. Remissió de la documentació acadèmica i personal dels alumnes per part dels centres d’origen als centres d’adscripció i procés de formalització dels actes administratius de la confirmació de plaça: fins al 22 de juny.

2. Admissió d’alumnes en l’Ensenyament Secundari Obligatori (ESO).

2.1. Introducció a través del sistema ÍTACA per part dels centres educatius públics i privats concertats de les dades corresponents a les previsions d’alumnat que repetix, promociona, confirma, etc., necessàries per a la determinació d’unitats i vacants de llocs escolars: de l’11 d’abril al 5 de maig.

2.2. Publicació de vacants existents en els centres educatius per al procés d’admissió d’alumnes: fins al 25 de maig.

2.3. Presentació de sol·licituds d’admissió per a ESO i de la documentació corresponent en el centre de primera opció: del 26 de maig fins al 3 de juny, ambdós inclusivament.

2.4. Comprovació de duplicitats: del 7 al 9 de juny.

2.5. Baremació de les sol·licituds per part dels consells escolars dels centres públics i per part dels titulars de centres privats concertats: fins al 29 de juny
Remissió a la corresponent comissió d’escolarització de les llistes de l’alumnat admés i no admés: 1a opció: del 4 al 6 de juliol; 2a opció:
7 de juliol; 3a opció: 8 de juliol.

2.6. Els centres expediran als alumnes sol·licitants de plaça en ESO el certificat de qualificacions fins al 28 de juny.

2.7. Presentació del requisit acadèmic (certificat notes), si és el cas, pels alumnes en el centre de 1a opció: fins al 28 de juny.

2.8. Elaboració i publicació de les llistes provisionals d’admesos: l’11 de juliol.

2.9. Presentació de reclamacions davant del Consell Escolar del centre: fins al 13 de juliol.

2.10. Publicació en els centres de les llistes definitives d’alumnes admesos: fins al 18 de juliol.

2.11. Presentació de reclamacions davant de la Comissió Municipal d’Escolarització: fins al 20 de juliol.

2.12. Resolució de reclamacions per part de la Comissió Municipal d’Escolarització: fins al 22 de juliol.

Contra la present resolució les persones interessades podran interposar recurs d’alçada davant del director/a territorial corresponent en el termini d’un mes.
L’alumnat que sol·licite plaça en centres privats concertats podrà interposar, davant de les llistes definitives d’admesos, denúncia davant de la Direcció Territorial corresponent, segons el que preceptua l’article 38.5 de l’Orde 27 d’abril de 2007.

2.13. Termini de formalització de matrícula: del 25 al 27 de juliol.

2.14. Termini de formalització de matrícula per a cobrir les places vacants per renúncia: del 28 al 29 de juliol.

3. Escolarització d’alumnes en els programes de Qualificació Professional Inicial (PQPI).

3.1. Introducció a través del sistema ÍTACA per part dels centres
educatius públics i privats concertats de les dades corresponents a les previsions d’alumnat que repetix, promociona, etc. necessàries per a la determinació d’unitats i vacants de llocs escolars: de l’11 d’abril al 5 de maig.
3.2. Publicació de vacants existents en els centres educatius per al procés d’admissió d’alumnes: fins al 25 de maig.
3.3.Presentació de sol·licituds i de la documentació corresponent en el centre de primera opció: del 26 de maig fins al 3 de juny, ambdós inclusivament.
3.4. Comprovació de duplicitats: del 7 al 9 de juny.
3.5. Elaboració i publicació de les llistes provisionals d’admesos: l’11 de juliol.
3.6. Presentació de reclamacions davant del Consell Escolar del centre en els centres públics: fins al 13 de juliol.
3.7. Publicació de les llistes definitives d’alumnes admesos: el 18 de juliol.
3.8. Presentació de reclamacions davant de la Comissió Sectorial d’Escolarització: fins al 20 de juliol.
3.9. Resolució de reclamacions per part de la Comissió Sectorial d’Escolarització: fins al 22 de juliol.
Contra la present resolució, en els centres públics, les persones interessades podran interposar recurs d’alçada davant del director/a territorial corresponent en el termini d’un mes.
L’alumnat que sol·licite plaça en entitats o centres privats amb programes subvencionats podrà interposar, davant de les llistes definitives d’admesos, denúncia davant de la Direcció Territorial corresponent.
3.10. Termini de formalització de matrícula: del 25 al 27 de juliol.
3.11. Termini de formalització de matrícula per a cobrir les places vacants per renúncia: del 28 i 29 de juliol.

4. Procés extraordinari de setembre: ESO i PQPI.

4.1. Publicació de vacants: el 7 de setembre.
4.2. Presentació de sol·licituds d’admissió (en l’ESO per als alumnes que canvien de domicili la documentació corresponent), inclòs el requisit acadèmic, fins al 9 de setembre.
4.3. Elaboració i publicació de llistes provisionals: el 12 de setembre.
4.4. Termini de reclamació davant dels consells escolars: 12 i 13 de setembre.
4.5. Publicació de les llistes definitives: el 13 de setembre.
4.6. Termini de formalització de la matrícula: fins al 13 de setembre
(s’utilitzaran els mateixos formularis que en el procés de juny).

Calendari d'admissió de l'alumnat per al proper curs

RESOLUCIÓ de 8 de març de 2011, de la directora territorial d’Educació de València, per la qual s’establix el calendari i el procediment d’admissió de l’alumnat als ensenyaments d’Educació Infantil, Primària, ESO, Batxillerat i Formació Professional, en centres públics i centres privats concertats, no universitaris, per al curs 2011/2012.

Al següent ennllaç podeu veure la convocatòria i totes les dates per fer la reserva de places i matrícules.

http://www.docv.gva.es/datos/2011/03/18/pdf/2011_3187.pdf

martes, 21 de diciembre de 2010

ACTIVITATS D'ACOMIADAMENT DE NADAL

JORNADES D'ACTIVITATS EXTRAESCOLARS DELDIA 22 DE DESEMBRE


Celebració de la Jornada Cultural i Esportiva del Curs 2010-2011 Horari del dia 22 de desembre:

8:30-9:00 Entrada de l’alumnat
9:00-9:30 Xocolatada
9:30-13:00 Tallers i activitats
13:00 Entrega de notes, tutoria i eixida d’alumnes


DEPARTAMENT ACTIVITAT

1 ACTIVITATS FÍSIQUES TALLER DE MONOCICLE
2 ACTIVITATS FÍSIQUES CAMPIONAT FUTBOL SALA
3 ACTIVITATS FÍSIQUES TROBADA DE BÀSQUET
4 ACTIVITATS FÍSIQUES TIROLINA I RAPPEL
5 ORIENTACIÓ TÓMBOLA BENÈFICA
6 FÍSICA I QUÍMICA SESSIÓ DE CIÈNCIA RECREATIVA
7 DIBUIX TALLER DE GRAVAT
8 DIBUIX TALLER DE FOTOGRAFIA DIGITAL
9 DIBUIX TALLER DE TANGRAM
10 JOIERIA MERCAT DE JOIERIA
11 MATEMÀTIQUES CIFRAS I LETRAS
12 MATEMÀTIQUES CONCURS DE SUDOKUS
13 INFORMÀTICA TALLER DE SUSHI
14 JUVENTUT TALLER BEGUDES SALUDABLE
15 JUVENTUT PERCUSSIÓ
16 CASTELLÀ PASSWORD
17 CASTELLÀ TALLER D'OMBRES I MIMO
18 TECNOLOGIA CONCURS DE PLAY STATION
19 EDUCACIÓ FÍSICA TENNIS DE TAULA
21 EDUCACIÓ FÍSICA GIMKANA
22 EDUCACIÓ FÍSICA BÀSQUET 3X3
23 EDUCACIÓ FÍSICA EXHIBICIÓ I TALLER DE FUNKY (ALUMNES 2n BATX I 2n cicles)
24 VALENCIÀ PEL•LICULA LA PLAÇA DEL DIAMANT
25 VALENCIÀ FERMALLS DE GLOBUS
26 VALENCIÀ TALLER DE CARTERES, ESTOIGS, PORTA CDs

miércoles, 27 de octubre de 2010

SETMANA DE LA VELALa passada setmana del 18 al 22 d'octubre hem estat amb un grup d'alumnes del cicle superior d'activitats físiques i esportives fent un curs de vela a l'escola de la mar que hi ha a Borriana. Per a alguns ha sigut el descobriment d'un mon nou amb moltes possibilitats de gaudir en el seu temps lliure però també d'un treball futur.
Durant aquest dies hem conegut noves paraules relacionades amb el mon de la mar i de la navegació com ara els vents, les parts dels velers,els rumbos i tècniques bàsiques de navegació.
Ens ho hem passat fenomenal. Tots els participants han coincidit en que ha sigut una experiència fantàstica. Les instal·lacions de l'escola són de les millors que n'hi ha, el menjar abundant i de bona qualitat, (gràcies a la cuinera des d'ací). Els monitors, molt bona gent i bons professionals. La materia que portaben, els nostres alumnes, excel·lents. En quant a les activitats hem practicat: Iniciació a la vela lleugera, Iniciació al Creuer (PLATU 25,)Iniciació al rem, Iniciació al piragüisme (kayak de mar i kayak-poloi com no, algun partidet de futbol o de volei una vegada acavades les activitats naútiques.

jueves, 16 de septiembre de 2010

INICI DE CURS, 2010 - 2011

Aquesta mateixa setmana hem començat el nou curso 2010-2011 amb algunes novetats.

Pel que fa al horari cal recordar a tots que durant el mes de setembre tindrem l'horari d'estiu al igual que el mes de juny.

El canvi més important del present curs és la modificació que es va aprovar pel Consell Escolar el curs passat i que afecta especialment a tots els alumnes a les hores d'entrada al centre.

la modificació és la següent:

Pel matí les portes romandran obertes fins a les 8'35, aquells alumnes que no hagen entrat es quedaran fora del centre fins a les 9'25, hora en la qual podran entrar. A partir d'eixe moment només podran entrar aquells alumnes que porten una justificació vàlida del seu retard. Els que no la porten no podran entrar al centre. Aquesta normativa afecta a tot l'alumnat per igual, siguen o no majors d'edat. La matriculació al nostre Institut implica l'acceptació de totes les normes que el regeixen.

miércoles, 7 de julio de 2010

AVALUACIONS DE SETEMBRE

A continuació teniu les dates dels exàmens de setembre:

DIMECRES, 1 DE SETEMBRE:

8'30 PENDENTS DE CASTELLÀ

9'30 CASTELLÀ


10'30 PENDENTS DE SOCIALS, Hª DE L'ART I GEOGRAFIA

11'30 SOCIALS, Hª DE L'ART I GEOGRAFIA


12'30 TECNOLOGIA
LLATÍ / TMI
ECONOMIA / OIP


15 VALENCIÀ PENDENTS

16 VALENCIÀ17 MÚSICA / TMI
FILOSOFIA / ÈTICA
EDUCACIÓ PER A LA CIUTADANIA


18 EDUCACIÓ FÍSICA / TMIDIJOUS 2 DE SETEMBRE8'30 ANGLÈS PENDENTS

9'30 ANGLÈS10'30 MATAMÀTIQUES PENDENTS

11'30 MATEMÀTIQUES


12'30 CIÈNCIES NATURALS PENDENTS
BIOLOGIA
GREC / TMI

13' 30 CIÈNCIES NATURALS
BIOLOGIA
GREC / TMI

15 FÍSICA I QUÍMICA PENDENTS
TMI
RELIGIÓ

16 FÍSICA I QUÍMICA
TMI
RELIGIÓ


17 PLÀSTICA / DIBUIX TÈCNIC PENDENTS
INFORMÀTICA

18 PLÀSTICA / DIBUIX TÈCNIC
INFORMÀTICA

miércoles, 2 de junio de 2010

NOU HORARI D'ESTIU

Al igual d'anys anteriors durant el mes de juny anem a tindre un horari especial.

SECUNDÀRIA:

Començament de les classes a les 8'30

Finalització de les classes:


DILLUNS I DIMECRES a les 13'50

DIMARTS I DIJOUS a les 14'35

DIVENDRES a les 13'05
BATXILLERAT I CICLES FORMATIUS:

Començament de les classes a les 8'30

Finalització de les classes:

DE DILLUNS A DIJOUS finalitzan a les 14'35

DIVENDRES a les 13'50

martes, 25 de mayo de 2010

CALENDARI D'ADMISSIÓ DE L'ALUMNAT DE FP SUPERIOR

1. Admisión de alumnos.
1.1. Publicación de vacantes existentes en los centros educativos para el proceso de admisión de alumnos: el 26 de mayo.

1.2. Presentación de solicitudes y documentación correspondiente, en los centros con vacantes en los CF de primera opción: del 3 al 10 de junio ambos inclusive. El modelo de solicitud se adaptará al publicado al efecto por resolución de las direcciones generales de Ordenación y
Centros Docentes y de Evaluación, Innovación y Calidad Educativa y de la Formación Profesional.

1.3. Entrega, por los centros de origen, de la certificación sobre requisito académico (Bachiller o equivalentes): del 25 al 29 de junio.

1.4. Entrega, por los centros de origen, de la certificación de cumplir el requisito de haber aprobado la prueba de acceso a Ciclos Formativos de Grado Superior: 30 de junio.

1.5. Presentación del requisito académico en los centros de 1ª opción: del 25 al 29 de junio.

1.6. Presentación del requisito de haber superado la prueba de acceso en los centros de 1ª opción: 30 de junio y 1 de julio.

1.7. Publicación en los centros de las listas provisionales de alumnos admitidos: el 12 de julio.

1.8. Presentación de reclamaciones en el centro: hasta el 14 de julio.

1.9. Publicación en los centros de las listas definitivas de alumnos admitidos: el 19 de julio.

1.10. Presentación de reclamaciones ante la comisión sectorial: hasta 21 de julio.

1.11. Resolución de las reclamaciones a las listas definitivas por parte de la comisión sectorial: el 23 de julio.

Contra esta resolución los interesados podrán interponer recurso de alzada ante el director territorial correspondiente en el plazo de un mes.

2. Matriculación de alumnos.

2.1. Plazo de formalización de matrícula: del 26 al 28 de julio (alumnos admitidos según listados)

2.2. Plazo de formalización de matrícula para cubrir las plazas que quedasen vacantes: 29 y 30 de julio.

3. Calendario del proceso extraordinario de admisión y matriculación.

3.1. Publicación de vacantes: día 8 de septiembre.

3.2. Presentación de solicitudes de admisión con requisito académico:
8 y 9 de septiembre.

3.3 Presentación del requisito de haber superado la prueba de acceso en la convocatoria extraordinaria: 9 de septiembre.

3.4. Publicación en los centros de las listas provisionales de alumnos admitidos: el 10 de septiembre.

3.5. Presentación de reclamaciones en el centro: 10 y 13 de septiembre.

3.6. Publicación en los centros de las listas definitivas de alumnos admitidos: el 14 de septiembre.

3.7. Plazo de formalización de matrícula: hasta el 14 de septiembre.

miércoles, 12 de mayo de 2010

CALENDARI CURS LECTIU 2010-2011

Les activitats escolars del curs acadèmic 2010/2011 s’iniciaran i finalitzaran, en funció de les ensenyances cursades, en les dates següents:

En Educació Secundària Obligatòria, Formació Professional i Batxillerat, s’iniciaran el 15 de setembre del 2010 i finalitzaran el 23 de juny del 2011.

Tercer

En els dos primers cursos d’Educació Secundària Obligatòria, les hores lectives hauran d’ascendir entre 1.021 i 1.033 hores lectives.

En tercer i quart curs d’Educació Secundària Obligatòria s’afegiran dos hores setmanals més a les previstes en l’apartat anterior.

Els centres que impartisquen Batxillerat i cicles formatius de Formació Professional ajustaran les seues hores lectives al que establixen els corresponents reials Decrets pels quals s’aproven els respectius títols i s’establixen els currículums actualment vigents.

Les activitats d’avaluació de l’alumnat del segon curs del Batxillerat es programaran en els centres, segons les necessitats derivades de la seua inscripció en les proves d’accés als estudis universitaris.

Quart

Els períodes de vacacions del curs 2010/2011 seran els següents:

Vacacions de Nadal: des del 23 de desembre del 2010 al 6 de gener del 2011, ambdós inclusivament.

Vacacions de Pasqua: des del dijous 21 d’abril al dilluns 2 de maig del 2011, ambdós inclusivament.

Quint

Durant este curs escolar seran festius i no lectius els dies següents:
12 d’octubre, Dia de la Hispanitat
1 de novembre, Dia de Tots Sants
6 de desembre, Dia de la Constitució
7 de desembre
8 de desembre, Immaculada Concepció

Sext

Les proves extraordinàries de setembre hauran d’estar finalitzades amb anterioritat al dia 7 de setembre del 2010, data en què s’entregaran les qualificacions de les mateixes.

CALENDARIO ESCOLAR PARA EL PRÓXIMO CURSO LECTIVO 2010-2011

Las actividades escolares del curso académico 2010/2011 se iniciarán y finalizarán, en función de las enseñanzas cursadas, en las fechas siguientes:


En Educación Secundaria Obligatoria, Formación Profesional y Bachillerato, se iniciarán el 15 de septiembre de 2010 y finalizarán el 23 de junio de 2011.

En los dos primeros cursos de Educación Secundaria Obligatoria, las horas lectivas deberán ascender entre 1.021 y 1.033 horas lectivas.

En tercer y cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria se añadirán dos horas semanales más a las previstas en el apartado anterior.

Los centros que impartan Bachillerato y ciclos formativos de Formación Profesional ajustarán sus horas lectivas a lo establecido en los correspondientes reales decretos por los que se aprueban los respectivos títulos y se establecen los currículos actualmente vigentes.

Las actividades de evaluación del alumnado del segundo curso del Bachillerato se programarán en los centros, según las necesidades derivadas de su inscripción en las pruebas de acceso a los estudios universitarios.
Cuarto

Los períodos de vacaciones del curso 2010/2011 serán los siguientes:

Vacaciones de Navidad: desde el 23 de diciembre de 2010 al 6 de enero de 2011, ambos inclusive.

Vacaciones de Pascua: desde el jueves 21 de abril al lunes 2 de mayo de 2011, ambos inclusive.

Quinto

Durante este curso escolar serán festivos y no lectivos los días siguientes:

12 de octubre, Día de la Hispanidad
1 de noviembre, Día de Todos los Santos
6 de diciembre, Día de la Constitución
7 de diciembre
8 de diciembre, Inmaculada Concepción

Sexto

Las pruebas extraordinarias de septiembre deberán estar finalizadas con anterioridad al día 7 de septiembre de 2010, fecha en que se entregarán las calificaciones de las mismas.

sábado, 17 de abril de 2010

CONVOCATÒRIA PROVES OBTENCIÓ TITOLS DE TÈCNIC I TÈCNIC SUPERIOR

DOCV 31 de març de 2010, núm 6.237

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 10 de març de 2010, de la Direcció General d'Avaluació, Innovació i Qualitat educativa i de la Formació Professional, per la que es convoquen proves per a l'obtenció dels títols de Tècnic i de Tècnic Superior de Formació Professional.

https://www.docv.gva.es/portal/portal/2010/03/31/pdf/2010_3482.pdf

DOCV 15 d'abril de 2010, núm 6.246

Conselleria d'Educació

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 10 de març de 2010, de la Direcció General d'Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional, per la qual es convoquen proves per a l'obtenció dels títols de Tècnic i de Tècnic Superior de Formació Professional.

https://www.docv.gva.es/portal/portal/2010/04/15/pdf/2010_4095.pdf

PROVES D'ACCÉS ALS CICLES FORMATIUS

DOCV 13 d'abril de 2010, núm 6.244
Conselleria d'Educació
RESOLUCIÓ de 15 de març de 2010, de la Direcció General d'Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional, per la qual es convoquen proves d'accés als cicles formatius de Formació Professional.

Podeu veure la convocatòria al següent enllaç:

https://www.docv.gva.es/portal/portal/2010/04/13/pdf/2010_3982.pdf

domingo, 7 de marzo de 2010

Ayudas para cursos de lengua alemana, francesa e inglesa

Orden EDU/423/2010, de 15 de febrero, por la que se convocan ayudas para cursos de lengua alemana o francesa en el extranjero durante el verano de 2010 para alumnado de Grado Superior de Formación Profesional, de Artes Plásticas y Diseño y de Enseñanzas Deportivas.

http://www.boe.es/boe/dias/2010/02/27/pdfs/BOE-A-2010-3215.pdf

Orden EDU/424/2010, de 15 de febrero, por la que se convocan ayudas para cursos de lengua francesa en Francia durante el mes de julio de 2010.

http://www.boe.es/boe/dias/2010/02/27/pdfs/BOE-A-2010-3216.pdf

Orden EDU/426/2010, de 15 de febrero, por la que se convocan ayudas para cursos de lengua inglesa, durante el verano de 2010, destinadas a jóvenes de entre 16 y 30 años.

http://www.boe.es/boe/dias/2010/02/27/pdfs/BOE-A-2010-3218.pdf

lunes, 8 de febrero de 2010

VIATGE A NORUEGA DELS NOSTRES ALUMNES


En devolución a la visita que nos hicieron en octubre un grupo de alumnos de un bachillerato de deportes del instituto de Skien en Noruega, dos profesores del ciclo formativo de Actividades Físicas y Deportivas acopañados de un grupo de alumnos han estado la última semana de enero realizando una visita a esta ciudad noruega, Skien, disfrutando de su hospitalidad, sus instalaciones deportivas, patinando sobre hielo y esquiando, entre otras actividades. Sin lugar a dudas todos ellos han vuelto encantados y animando a que en años posteriores vayan otros compañeros suyos.

En la foto publicada en el diario "2 fredag" de Skien del 29 de enero se puede ver a nuestros compañeros en la página 33 del suplemento de deportes.


En devolució de la visita que ens van fer un grup d'alumnes i profesors d'un batxillerat d'esports de l'institut de Skien, en Noruega, dos professors del cicle formatiu d'Activitats Físiques i Esportives acompanyats d'un grup d'alumnes han estat l'última setmana de gener fent una visita a aquesta ciutat noruega, Skien, gaudint de la seua hospitalitat, de les seues instl·lacions esportives, fent patinatge sobre gel, esquiant, entre d'altres activitats. Tots ells han tornat encantats del pais i de la seua gent i animen als seus companys a que hi vagen els propers anys.

a la foto publicada al diari "2 fredag" de Skien es pot veure als nostres companys a la pàgina 33 de suplement d'esports.

miércoles, 3 de febrero de 2010

MULTIFORMACIÓ HIVERNAL A BENASQUE

Al igual que els anys anteriors els dos grups del Cicle Formatiu de Grau Mitjà de Conducció d'Activitat s a la Natura hem estat una setmana al Pirineu aragonés de Benasque per tal de fer un curs de multiformacio hivernal. Hem practicat la construcció de diferents tipus de refugis a la neu, les autodetencions en cas de caigudes a la neu o al gel, les tècniques de rescat en cas d'allaus amb ARVA i sondes, els sistemes de asegurament i descens a terrenys nevats i hem fet també algunes travesies per les muntanyes. Ací baix pots veure algunes fotos.
lunes, 21 de diciembre de 2009

JORNADES ESPORTIVES I CULTURALS A L'IES MOLI DEL SOL

El proper dimarts 22 de desembre celebrem una Jornada Cultural i Esportiva en el nostre centre.
El professorat de l’IES Molí del Sol i alguns alumnes ens hem implicat en l’organització i preparació de diferents activitats esportives i tallers. També hi haurà algunes exhibicions. Ens agradaria que en aquesta jornada participara de forma activa tot l’alumnat del centre. I sobretot que aquest dia transcorreguera amb completa normalitat per tal que resultara agradable tant per al professorat com per a l’alumnat.
Les activitat programades són: taller de percusió, rap, mercat de joieria, bàdminton, jiu jitsu, exhibició acrogimnàstica, campionat de futbol sala, campionatat bàsquet, taller de monocicle, exhibició d’skate, campionat pro-evolution soccer (ps2), taller begudes saludables, rappel i tirolina, tennis taula, nadales en anglés i alemany, karaoke, concurs de sudokus, concurs “cifras y letras”, ciència recreativa, taller de cosmètica, taller de disseny, taller de foto digital, taller de carteres, estoig i porta cds, pintar samarretes, creació de punts de llibre, password, taller de ioga i gimkana.

Tal i com va ser aprovat pel Consell Escolar del dia 14-12-09 no hi haurà classe de vesprada i l'horari serà el següent:
8:30-9:00 Entrada de l’alumnat
9:00-9:30 Xocolatada
9:30-13 Tallers, activitats i exhibicions.
13’00 Entrega de notes, tutoria i eixida d’alumnes
Aprofitem l’ocasió per a desitjar-los unes BONES FESTES.

L’equip directiu de l’IES MOLÍ DEL SOL